Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Behandeling(en): behandelingen zoals vermeld op de website van All Skin Laser Clinic onder ‘Behandelingen’.
 • Klant: degene met wie All Skin Laser Clinic een Overeenkomst is aangegaan. Indien de Klant minderjarig is dan wordt diens wettelijk vertegenwoordiger als Klant aangemerkt.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst voor een Behandeling/Behandelingen, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging.
 • Producten: de Producten die door All Skin Laser Clinic worden aangeboden op haar website onder ‘Webshop Wax producten’ en ter plaatse worden verkocht.
 • Salon: locatie waar de Behandelingen van All Skin Laser Clinic plaatsvinden.
 • All Skin Laser Clinic: gevestigd te Kleiweg 99-B Rotterdam, KvK 68391781. Hieronder vallen alle medewerkers en stagiaires van All Skin Laser Clinic voor zover de voorwaardenbetrekking hebben op het uitvoeren van de Overeenkomst/Behandeling(en).

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Behandelingen, bestellingen, Overeenkomst(en) en/of aangeboden Product(en) door All Skin Laser Clinic.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op door All Skin Laser Clinic ingeschakelde derden.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod van All Skin Laser Clinic en aanvaarding van de Klant. Dit kan in de Salonplaatsvinden, telefonisch, via e-mail of via het online afsprakensysteem.
 2. Bij een op afstand gesloten Overeenkomst zijn de artikelen 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek van toepassing inzake bedenktijd en herroeping. Dit houdt in dat u 14 dagen bedenktijd heeft en u zonder opgaaf van redenen kunt herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Overeenkomst is gesloten of vanaf het moment dat u (online) akkoord bent gegaan met de betalingsverplichting. De herroeping is vormvrij. U kunt ook gebruik maken van het model herroeping, zoals in Bijlage 1 van deze voorwaarden.
 3. Indien de Behandeling plaatsvindt binnen de herroepingstermijn dan stemt de Klant in met directe levering van de dienst en ziet daarmee af van zijn/haar recht op herroeping.
 4. De overeenkomst op afstand, zoals bedoeld in artikel 3.2, omvat niet de overeenkomst die met behulp van een middel voor communicatie op afstand wordt geïnitieerd, maar uiteindelijk in de Salon wordt gesloten.
 5. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Verplichtingen All Skin Laser Clinic

 1. All Skin Laser Clinic staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. All Skin Laser Clinic licht de Klant in over de aard en omvang van de Behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en mogelijke risico’s verbonden aan de Behandeling. All Skin Laser Clinic vraagt de Klant naar informatie die relevant is om de Behandeling goed uit te kunnen voeren, met in achtneming van Artikel 11.
 3. All Skin Laser Clinic werkt volgens haar beste kunnen met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. Zij verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de Behandeling(en) uit. Indien noodzakelijk wordt de Klant geadviseerd om voor aanvullende behandeling(en) of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. Bij ziekte of verhindering van een medewerker van All Skin Laser Clinic zal de Behandeling worden overgenomen door een andere medewerker van All Skin Laser Clinic.
 5. All Skin Laser Clinic draagt ervoor zorg dat de Behandeling aanvangt op het overeengekomen tijdstip. Omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de Behandeling later aanvangt. Dit geeft geen recht tot annulering of wijziging van de afspraak door de Klant.
 6. All Skin Laser Clinic behoudt zich het recht om de duur van de behandeling aan te passen. Een behandeling duurt maximaal 60 minuten maar kan per specifiek geval korter duren. Dit wordt bepaalt in het behandelplan. Bij een behandeling (pakket) met meerdere behandelingen wordt bij de eerste behandeling de werkelijke duur van de opvolgende behandelingen bepaald.

Artikel 5. Verplichtingen Klant

 1. De Klant heeft de plicht alle door All Skin Laser Clinic gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die zij voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Daarnaast is de Klant verplicht om uit eigen beweging informatie te verstrekken die zij relevant acht voor de uitvoering van de Behandeling(en).
 2. De Klant is verplicht om de instructies van All Skin Laser Clinic voorafgaande aan de Behandeling op te volgen. Bij gebreke waarvan All Skin Laser Clinic de Behandeling mag weigeren en de bepalingen van Artikel 8 van toepassing zijn. De instructies volgen uit Bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden en worden tevens verstrekt in de bevestigingse-mail van de afspraak.
 3. De Klant is verplicht om op tijd op het afgesproken tijdstip van de Behandeling aanwezig te zijn. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de Salon komt, mag All Skin Laser Clinic de verloren tijd inkorten op de Behandeling en toch het geheleverschuldigde bedrag voor de Behandeling in rekening brengen.
 4. Indien de Klant meer dan 15 minuten later dan het afgesproken tijdstip in de Salon aankomt, heeft All Skin Laser Clinic het recht om de Behandeling te annuleren, waarbij de bepalingen in Artikel 8.4 van toepassing zijn.
 5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of en in welke mate zijn/haar verzekeraar de Behandeling vergoedt. Tevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor het al dan niet indienen van de declaratie bij zijn/haar verzekeraar. All Skin Laser Clinic is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de verzekeraar van de Klant.
 6. De Klant dient zich behoorlijk en betamelijk te gedragen, in de Salon en tijdens de Behandeling. Indien de Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft All Skin Laser Clinic het recht de Behandeling te staken, de Klant uit de Salon te zetten en de toegang tot de Salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. De bepalingen uit Artikel 8.4 zijn daarbij van toepassing.

Artikel 6. Tarieven en aanbiedingen

 1. De prijzen van de Behandeling(en) en Producten, als bedoeld in Artikel 7.1, gelden voor de duur van een kalenderjaar en kunnen per zes maanden worden aangepast en/of geïndexeerd.
 2. All Skin Laser Clinic behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de Behandeling met de Klant besproken.
 3. Aanbiedingen in advertenties dan wel mondeling aangekondigd, zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 7. Betaling

 1. All Skin Laser Clinic vermeldt alle prijzen van Behandelingen en Producten op haar website en bij afspraken/aankopen in de Salon worden de prijzen mondeling gegeven. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Betalingen aan All Skin Laser Clinic dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door All Skin Laser Clinic aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering van de dienst, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 3. Voorafgaand aan de Behandeling is een aanbetaling verplicht, tenzij All Skin Laser Clinic en de Klant hier schriftelijk van af wijken of wanneer er een reeks Behandelingen wordt ingepland. Bij een reeks Behandelingen (ofwel een volledig pakket) is de Klant verplicht het volledig verschuldigde bedrag vooraf te voldoen.
 4. De aanbetaling, zoals bedoeld in Artikel 7.3, betreft maximaal 40% van het verschuldigde bedrag. Het restant van de Behandeling wordt door de Klant direct na afloop van de Behandeling voldaan per PIN transactie of contant in de Salon.
 5. Ongeacht of de Klant de kosten van de Behandeling kan declareren bij zijn/haar verzekeraar, zoals bedoeld in Artikel 5.5, is de Klant te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van het overeengekomen bedrag aan All Skin Laser Clinic.
 6. De betalingsverplichting van de Klant wordt niet opgeschort doordat de Klant een klacht tegen All Skin Laser Clinic indient over de factuur en/of de Behandeling, tenzij All Skin Laser Clinic schriftelijk instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 7. Facturen worden enkel op verzoek van de Klant via e-mail naar het bij All Skin Laser Clinic bekende e-mailadres verzonden.

Artikel 8. Verhindering en annulering

 1. Indien de Klant verhinderd is voor de Behandeling dan kan de Klant de afspraak kosteloos wijzigen naar een andere datum indien de verhinderinguiterlijk 48 uur van te voren bij All Skin Laser Clinic wordt gemeld.
 2. Indien de Klant niet of niet tijdig (korter dan 48 uur van te voren) zijn/haar verhindering kenbaar maakt dan brengt All Skin Laser Clinic de aanbetaling in rekening. Indien er geen aanbetaling is verricht dan is All Skin Laser Clinic gerechtigd alsnog 40% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. In het geval er een reeks Behandelingen is afgesproken dan brengt All Skin Laser Clinic 40% van het totaalbedrag voor de gehele reeks in rekening.
 3. Indien de Klant niet of niet tijdig (korter dan 48 uur van te voren) annuleert dan brengt All Skin Laser Clinic de aanbetaling in rekening. Indien er geen aanbetaling is verricht dan is All Skin Laser Clinic gerechtigd alsnog 40% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. In het geval er een reeks Behandelingen is afgesproken dan brengt All Skin Laser Clinic 40% van het totaalbedrag voor de gehele reeks in rekening.
 4. All Skin Laser Clinic heeft het recht de afspraak te annuleren indien de Klant 15 minuten later dan het afgesproken tijdstip op de afspraak verschijnt en/of indien het te behandelen gebied niet behandeld kan worden omdat de Klant de instructies, volgend uit Bijlage 2, niet of onvoldoende heeft opgevolgd. All Skin Laser Clinic brengt in dat geval de aanbetaling van 40% in rekening. Indien er geen aanbetaling is verricht dan is All Skin Laser Clinic gerechtigd alsnog 40% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 5. Afspraken dienen telefonisch of per e-mail te worden gewijzigd of geannuleerd. Als moment van ontvangst van de wijziging of annulering geldt het moment dat All Skin Laser Clinic de wijziging of annulering daadwerkelijk heeft ontvangen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) wijzigen of annuleren van de Behandeling(en). Het telefonisch niet bereikbaar zijn van All Skin Laser Clinic, kan geen reden zijn voor het niet of niet tijdig doorgeven van de verhindering (wijziging) of annulering van de afspraak.
 6. Bij het pauzeren van een pakket kan er een pauze ingelast worden van maximaal 2 jaar. Dit dient met de behandelaar worden besproken en door de behandelaar worden goed gekeurd. Indien All skin laser clinic 2 jaar niks van de klant hoort, zal het aangeschafte pakket automatisch worden geannuleerd en kan hier geen aanspraak meer op worden gelegd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Wax Woman is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan All Skin Laser Clinic of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van All Skin Laser Clinic wordt uitgekeerd.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van All Skin Laser Clinic in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van (een gedeelte van) de factuur van de Behandeling waarop de aansprakelijkheid ziet.
 4. All Skin Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid bij/door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken. All Skin Laser Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de Behandeling(en) en/of verbrandingen tijdens/na de Behandeling.
 5. All Skin Laser Clinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat All Skin Laser Clinic is uitgegaan van door de Klant onjuiste en/of onvolledig verstrekte informatie over lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik en werkzaamheden.
 6. All Skin Laser Clinic is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Er worden door All Skin Laser Clinic ook geen garanties verstrekt, zoals bepaald in Artikel 10.
 7. All Skin Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Klant heeft meegebracht naar de Salon.
 8. Indien All Skin Laser Clinic gebruik maakt van de diensten van derden dan is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van All Skin Laser Clinic.
 9. De Klant is tegenover All Skin Laser Clinic aansprakelijk voor door All Skin Laser Clinic geleden schade die door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 10. Garanties

 1. All Skin Laser Clinic biedt geen garantie op de Behandeling(en) en/of Producten.
 2. Indien de Behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van tijd weer terug komt dan is All Skin Laser Clinic daar niet verantwoordelijk en/of aansprakelijkvoor.

Artikel 11. Geheimhouding en privacy

 1. All Skin Laser Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft medegedeeld vóórdat de Behandeling aanvangt, als bedoeld in Artikel 5.1, en tevens die de Klant heeft medegedeeld tijdens de Behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. All Skin Laser Clinic neemt de noodzakelijke persoonlijke gegevens, als bedoeld in Artikel 5.1, op in een geautomatiseerd systeem. All Skin Laser Clinic zal gegevens van de Klant niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de Klant, met uitzondering van verwijzers, stagiairs en medewerkers van All Skin Laser Clinic en voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst en voor zover All Skin Laser Clinic dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving.
 3. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft de Klant toestemming voor de registratie, als bedoeld in Artikel 11.2, van zijn/haar persoonsgegevens en medische gegevens.
 4. Alle vertrouwelijke gegevens die All Skin Laser Clinic ontvangt voorafgaande en/of tijdens de Behandeling worden behandeld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Artikel 12. Webshop en aankoop producten

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde Producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 3. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem/haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 4. Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Deze worden vooraf aangegeven bij het online bestellen van het Product.
 5. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;
  • het Product wordt teruggebracht/ retour gestuurd in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes;
  • het Product is nog niet gebruikt.
 6. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Producten die zijn geopend kunnen niet worden geruild.
 7. De retourkosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 13. Klacht

 1. Indien de Klant een klacht heeft over de Behandeling of een Product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan All Skin Laser Clinic.
 2. All Skin Laser Clinic en de Klant zullen zich inspannen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 3. Indien All Skin Laser Clinic en de Klant niet tot een gezamenlijke oplossing komen dan kan de Klant zich wenden tot De Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 14. Slot bepalingen

 1. All Skin Laser Clinic behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Indien een bepaling uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van deoverige voorwaarden en/of overige bepalingen in de Overeenkomst niet aan.
 3. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.